Romanos 8

1Ni'cni ṉaj rut rajcdi rbe'c xcäḻquij renani ahuililajz xtidx Jesucrist, renani diru jiu gunreni latsiaj ni rlajz gun tiejxhreni, alga riurureni rujnreni ni rnibee Sprit Dxan xten Dios ni rbäjz neṉ lastooreni. 2Sa'csi leii xten Sprit Dxan xten Dios ni rudeed yäḻnabajṉ xcuent Jesucrist, abasḻaani narä lo yäḻrnibee xten xleii dojḻ näjza yäḻgujt. 3Sa'csi nani di niajcdi niujn leibiejw, sa'csi dini niajc nadip lo rebeṉguedxliuj te gacreni beṉnaya nez loj Dios, ni'c bejn Dios che baxhaḻni Xi'nni Jesucrist, si'c te beṉ guedxliujre xcuent dojḻ, te bejnni yäḻguxhtis lo dojḻ ni rnibee tiejxh bejṉ. 4Te si'c gac xcäḻguxhtis xten leibiejw lo tiejxh nuurnu, renani dirunu gusoob nani rlajz gun tiejxhnu, sa'csi ṉaj rbajṉnu si'c ni rnibee Sprit Dxan xten Dios ni yu' neṉ lastoonu. 5Sa'csi renani rusoobtis nani rlajz gun tiejxhreni, rujntisreni xhigab xcuent redojḻga, luxh renani rusoob xtidx Sprit Dxan xten Dios rujntisreni xhigab xcuent nani rlajz Dios gunreni. 6Sa'csi renani yu'tis yejcreni nani rlajz gun tiejxhreni, sejtreni, sinijtreni; luxh renani yu'tis yejcreni nani rnii Sprit Dxan Dios, reni'c sibecdxi lajzreni, sica'reni yäḻnabajṉ lo Dios par tejpas. 7Te xcäriejn nani riutis ni rlajz gun tiejxh bejṉ rdxe'ch Dios lojni sa'csi dini gusoob xleii Dios, luxh nicla gac gunnini. 8Renani nabajṉtis te gunreni latsiaj ni rlajz gun tiejxhreni di Dios guibalaznäjreni. 9Luxh la'tu dirutu gun si'ctis ni rlajz gun tiejxhtu, ni'cni rujntu si'c ni rlajz Sprit Dxan xten Dios guntu, palga rbäjzni neṉ lastootu. Palga yu' chu tejtu ni di Sprit Dxan cuääz neṉ lastooni, di ni'c gac xpejṉni. 10Palga rbäjz Jesucrist neṉ lastootu, agujt tiejxhtu xcuent dojḻ, xprittu nabajṉ sa'csi anajctu beṉnaya nez loj Dios. 11Luxh palga neṉ lastootu rbäjz Sprit xten nani baspaṉsac Jesucrist loj rebeṉgut, lagajc nani baspaṉsac Jesucrist lo rebeṉgut suspaṉsac tiexhnu ni nabajṉ lo guedxliujre xcuent Xpritni nani yu' neṉ lastoonu. 12Ni'cni rebetzä, najcnu bejṉ ni cuaj di'n, xhet lojdi tiexhnu te jiennu si'c ni rlajz gun tiexhnu. 13Sa'csi palga cayujntu si'c ni rlajztis gun tiejxhtu, sejtpactu. Palga nabajṉtu xcuent Sprit Dxan xten Dios ni rbäjz neṉ lastootu, sibälaztu latsiaj ni rlajz gun tiejxhtu, sibaṉnäjtu Dios par tejpas. 14Sa'csi guiraa renani ruluii Sprit Dxan xten Dios guiraa reni'c najc rexi'n Dios. 15N̲aj ditu nica' te sprit xten te mos te chusactu lo yäḻrdxejb, alga cua'tu sprit xten ni najc si'c te bisiäjb ni cua' bejṉ si'c xi'npacni, ṉaj najcnu xi'nni, ni'cni sajc gäbnu lojni: “Guejblu, Xtadä.” 16Sa'csi lagajc Sprit Dxan xten Dios ruluii loj xpritnu, najcpacnu xi'n Dios. 17Luxh palga najcnu rexi'nni, sica'zanu yäḻnasa'c lo Dios, tejsi yäḻnasa'c con Dad Jesucrist, palga guliini tednu lagajc trabajw ni gudejdni xcuent xtiidxni, te tejsiza siliä'p xpala'nnu con laani. 18Sa'csi narä runä xhigab retrabajw ni cadejdnu neṉ redxejre, digacdi gun tebloonureni con yäḻrdimbicha' nani churu guihuiinu. 19Sa'csi guiraa recos nani benchee Dios lo guedxliujre, cabäjzreni, yuduxhreni gaan fiireni dxej che guluiloj Dios chuni'c najc rexi'nni. 20Guiraa recos ni gulecxtiej Dios lo guedxliujre, xlia'si gujcreni, xhet sa'csi si'c rlajzdi recosga, per sa'csi si'c bejn Dios, ni cabäjztis 21gusḻaapacni guiraa recos ni bencheeni lo guedxliujre lo xcäḻrnibee yäḻgujt, yäḻrnitloj, te dxejc sajc jiu'ni lo yäḻrbedxi xten xcäḻrdimbicha' xten rexi'n Dios. 22Guiraa recos ni gulecxtiej Dios lo guedxliujre entis roonreni, guira dxej rdejdreni trabajw, si'c rdejd te gunaa trabajw che rajl xi'nni. 23Luxh xhet nani tre'tis lo guedxliujdi, näjza nuunu ni yu' Sprit Dxan xten Dios neṉ lastoonu, roonzanu cabääznu dxej cheni xca' Dios nuure si'c rexi'nni, cheni guscoobzani tiexhnu. 24Sa'csi xcäḻrililaaznu ni rbääznu, ni'c bejn guḻaanu luxh yäḻrbäjz ni guyasi rieṉ, di ni'c gac yäḻrbäjz, sa'csi ¿chu laa ni cuääz xcuent te cos ni ala bahuiini? 25Palga cabääznu xcuent te cos ni gajdnu guihuii, rbaali laaznu, rsiudzu'tznu rbäjznu guihuiinu gacni. 26Sigajcza racnäj Sprit Dxan xten Dios nuure cadro xheti yäḻrutijp laaznu sa'csi nicla guidonnu xho mood riäjḻ guiniab bejṉ lo Dios. Luxh lagajc Sprit Dxan ni yu' lastoonu rniabni lo Dios xcuent nuure con yäḻrbedxneṉ nani nicla gajd bejṉ gäb con diidx xho najcni. 27Dios, nani rula'tz lastoonu, nanchee xhini'c rniab Sprit Dxan xtenni xcuent nuurnu, sa'csi rniabni si'cpac ni rlajz Dios guiniabnu xcuent rexpejṉpac Dios. 28Nadoncheenu guira'ti ni rsiajc rebejṉ ni sanälajz Dios, reni agule Dios te gunreni xtzuunni rsiajcrenini te gun Dios gac recosga par xcäḻnasa'creni. 29Sa'csi renani biembee Dios galooli, reni'c gule Dios cheni gajdli guirixtiej guedxliujre, te gacreni si'c ni najc Xi'nni; te gacza Xi'nni ganid loj guiraa ni najc famil xten Dios. 30Renani guleni galooli, reni'c gurejdxni; renani gurejdxni, bejnzani najcreni beṉnaya nez loj Dios; renani bejnni najcreni beṉnaya nez loj Dios, gulä'pzani xpala'nreni. 31¿Xhixhni'c guiniinu xcuent dee? Palga yu' Dios xlaadnu, ¿chuxh ni'c najc ni gun gaan loonu? 32Dios nani di nudxojn Xi'nni, nani cuäjb cuaj Xi'nni lo crujz te gujtni, te gudijxni xcuent xtojḻnu, ¿xho dini guniidx loonu xcuent Xi'nni guira'ti nani rquiinnu, ä? 33¿Chuni'c sajc cue'c xhi xcäḻquij reni agule Dios nez lo Dios, ä? Ni lagajc Dios najc nani rnii najcnu beṉnaya nez lojni. 34¿Chuni'c najc nani cue'c xhi xcäḻquijnu nez lo Dios? Jesucrist najc nani gujt por nuure, luxh et ni'ctis. Laani gubaṉsaczani loj rebeṉgujt, luxh ṉaj sobga'ni xladbee Dios cadro rnibeeni; laazani cabejdx canabni lo Dios xcuentnu. 35¿Chuni'c sajc gudzucaj nuurnu lo yäḻsanälajz xten Jesucrist: trabajw, o yäḻxliajs, o yäḻrusacsí, o yäḻrliaan, o yäḻxhabääl, o yäḻrdxejb, o te spaad, ä? Nicla tejni. 36Si'c ni caj lo guijtz ni caj xtidx Dios: Xcuentlu, sa'csi najcnu xpejṉlu caye'tnu guixe-guixee. Ruchaagreni cuent najcnu si'c xiil ni aguro' te ju't bejṉni. 37Luxh loj guiraa recosre, sujnpacnu gaan xcuent nani sanälajz nuure, sa'csi sacnäjpacni nuure. 38Sa'csi anancheä nicla yäḻgujt, niclza yäḻnabajṉ, nicla rexangl Dios, niclaza renani rnibee, nicla recos ni yu' ṉaj, niclaza recos nani churu gac, niclaza yäḻmilaagwr, 39nicla jiaroduxh, niclaza jiäjtpac, niclaza xhitis cos ni guc-chee, nicla tej redee di gacdi gudzucaj nuurnu lo xcäḻsanälajz Dios, yäḻsanälajz ni rajpza Dad, Jesucrist.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\