Tito 1

1Narä Pabl, nacä xmos Dios, apost xten Jesucrist, te gacnää́ guiroobru xcäḻrililajz reni agule Dios, te gacbeezareni didxlii ni rusia xcäḻnabajṉnu. 2Cayunlojzanu yäḻnabajṉ par tejpas nani Dios, ni digacdi guinii didx-xhii, bia'nni diidx guniidxni cheni gajdli guedxliuj guirixtiej. 3Niluxh che bidzujṉ dxej ni agulexgaa Dios, laani baluiini xtiidxni. Si'cza baniidxni xtiidxni loä te gusule'äni si'c gunibee Xtiosnu ni rusḻaa nurnu neṉ dojḻ. 4Cacuaä guijtzre lojlu, Tito, xi'nä lo yäḻrililajz ni ria'pnu xcuent Jesucrist. Rniabä lo Dios Xtadnu näj lo Dad Jesucrist ni rbää nuurnu neṉ dojḻ, gacnäjreni luj, gulaslajzreni luj, guscuecdxizareni lajzlu. 5Che basa'nä́lu lo yuj ni tre' lo nisdoo, ni laa Creta, basa'nä́lu te guluuxlu dzuun ni di niajldi nuluxä ro'c, näjza te cuelu rebeṉgool loj reguidoo neṉ tejga reguejdx si'cni gunibeä gunlu. 6Gule beṉgool ni nabaṉsa'c, te na'c guiniyaj bejṉreni, nanab gacni chääl tejtis gunaa, riäjḻza chalilajz rexi'nni, na'c guibajṉreni si'ctisni rlajz tiejxhreni, jiureni xtidx xtadreni. 7Niguii ni rnibee guidoo rcanäj rexhixten Dios, ni'cni riäjḻ ga'pni te yäḻnabaṉya. Na'c gacni te beṉnajd, na'c gacni te beṉnadxecha', na'c gacni beṉgu, na'c gacni te bejṉ ni rdxagdijḻ bejṉ, na'cza xca'ni meel ni dini niunsa'c gaan. 8Nanab gacni te bejṉ ni rudedlaa rolijzni jia'n beṉ biooz, riäjḻza chanälajzni dzunsa'c, gac nasiṉni, chu xcäriejnni; guibaṉsa'cni nez lo Dios, sigajcza nez lo rebejṉ, guibaṉnayani nez lo Dios, na'c gunni nani rlajztis tiejxhni. 9Riäjḻ chanuutisni lo didxlii ni bisieedni te gac gulidxnäjzani bejṉ xtidx Dios, te guzejcni diidx lo rebejṉ ni rniyaj xtidx Dios. 10Yu' xhidajl beṉguijdx, bejṉ ni rnii diidx ni xhet sajcdi, näjza xhidajl bejṉ ni rnii didx-xhii ni rusguee. Näjza lo rexpeṉ Israel ni riuduxh leii yu' sa' bejṉre. 11Sa' redee ni nanab jiäu ro'ni, sa'csi rusgueereni xhidalro sa'reni, ruluiireni ni di riäjḻ guluiireni te gunreni gaan meel. 12Te niguii ni siääd lagajc lajdxreni guniini xcuent lagajc rebeṉ lajdxni: “Rebejṉ ni najc cretenses rniduxhreni didx-xhii, niälajzzareni. Rlajzreni gausa'creni niluxh di rlajzreni gunreni dzuun.” 13Niluxh guliini, ni'cni gudiḻnäjreni, te chalilazsa'creni xtidx Jesucrist, 14te na'cruza gucuadiajgreni rediidx ni rdxällajz rexpeṉ Israel, niclaza rediidx ni rnibee bejṉ ni gulälaz didxlii. 15Loj renani rujn xhigabya, guira'ti najc naya, niluxh loj reni di chalilajz, ni xhet nayadi najc xhigabreni, guira'ti nacdxuudx, xcäriejnlireni nacdxuudx. 16N̲aj rujnsireni si'cni numbeereni Dios, niluxh ni rujnreni huenliisi ruzeṉ direni nililajz, najcreni beṉguijdx, direni jiu xtidx Dios, digacdi gunreni nicla tej dzunsa'c.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\