Tito 2

1Niluxh luj guniitis rediidx ni ruluisa'c. 2Baluii rebeṉgool gac beṉya, bejṉ ni yu' xcäriejnni, bejṉ ni rumbee xhini'c najc dzunsa'c, xhini'c najc dzunguijdx, bejṉ ni rajpza yäḻrililajz, yäḻsanälajz, näjza ni rbecdxi lajzni. 3Sigajcza, regunagool, nanab guibajṉreni si'c te ni yusa'c lo Dios, na'c guiniireni diidx ni di riäjḻ guiniireni, na'cza soozreni. Riäjḻ guluiireni redidxsa'c 4te guluiireni regunaa dxa'p chu xcäriejnreni, chanälajzreni chäälreni näj rexi'nreni. 5Gacreni nasiṉ, guibaṉnayareni, xcanäsa'creni rolijzreni, gacreni beṉsa'c gusoobreni xtidx chäälreni, te rut guiniyajdi xtidx Dios. 6Sigajcza gojz lo rebi'n riäjḻ chu xcäriejnreni. 7Luj guzuj te fiireni xho riäjḻ gun bejṉ dzunsa'c. Che guluiilureni, saru baluii guiraa reni riäjḻ guluiilu. 8Didxsa'c gunii te rut gacdi guiniyaj diidxga, te si'c guitujy chutis ni rlajz guidxe'ch lojtu te xhet xhi didxguijdxdi gac guiniireni xcuentlu. 9Balijdx remos te gusoobreni xtidx xlam̲reni, te gunsa'creni dzuun, na'c guzejcreni diidx lo rexlam̲reni. 10Na'c cuanreni alga guibaṉsa'creni te guluii xcäḻnabajṉreni lacti sacduxh xtidx Dios ni basḻaa nuurnu neṉ dojḻ. 11Sa'csi abiääd xcäḻracnäj Dios, abiädnäni yälrusḻaa neṉ dojḻ lo guiraa rebejṉ. 12La xcäḻracnäj Dios ni ruluii nuurnu gusa'nnu redzunguijdx, näjza dzuun xten guedxliujre te guibaṉsa'cnu, te chonälajznu Dios lo guedxliujre. 13Ruluiizani nuurnu cuääznu guidzujṉ dxej ni soob xtiidxni ni basa'nni loonu xcuent dxej che jiääd Gueb Dios näj Xtad Jesucristnu ni rusḻaa nuurnu lo dojḻ. 14Laani gujtni te gusḻaani nuurnu lo guiraa redoḻguijdx, te basiani nuurnu te gacnu xpejṉni, gaczanu te bejṉ ni rdxaglajz rujn dzunsa'c. 15Diidxre gunii, balijdx, basule' si'c te beṉnajn. Di gusaanlu cuälazreni luj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\