San Juan 14

1Leska' bne Jesúsen': —Bi gakllejla'llre, legonlira'll Dios, na' leska' legonlira'll nada'. 2Da zan yo' lla'a gan' zo Xa' Diosen'. Chenak bi naken ka', bi golla' re' ka'. Na' nna' yeya'a, na' lljayencha'wa' yo' ke keré. 3Na' kat yeyoll lljayencha'wa' yo' keré ka', kana' yeda' da yobre yechia' re', nench yedzore gan' lljazoa' nada'. 4Ba nnézkzere gan' yeya'a na', na' ba nombia're nezen' nench yellinre na'. 5Na'll lle Tomásen' Le'e: —Xana', bi nnézeto' gaxhan' wayejo'. ¿Akxha gonto', na' nnézeto', na' yellinto' to li? 6Na'll lle Jesúsen' le'e: —Nada'n naka' nezen', na' nsa'a di'll li, na' toz nada' llak lloa' be'nne yel nban zejlikane. Ni to be'nne bi yellín gan' zo Xa'n, cha' bi gonlira'lle' nada'. 7Cha' nombia're nada', renkze Xa' na'n nombia'renre. Na' nna' ba nombia're', na' ba bre're'. 8Na'll lle Felipen' Le'e: —Bennchek latje re'to' Xa'on, na' kone len chejle'to'. 9Jesúsen' lle'e le'e: —Felipe, da xhen na', ba bzorena' re'. ¿Na' bi nna gombia'o nada'? Noteze be'nne ba bre'e nada', Xa' na'kzen' ba bre're'. ¿Bixchen llnnabzero' nada' re'ro' Xa' na'? 10¿Bi llejle'o Xa' na'kzen' zerén nada', na' nada' zerena' Le'e? Di'll dan' lloe'rena' re', kere da lloa'a to wrazza'n. Xa' na'n zerene' nada', Le'en llone' nench lloa'a di'llen' dan' lle'nre' wa'a na'. 11Lechejle' kia' zerena' Xa' na', na' Le'en zerene' nada'. Na' cha' bi llejle're xti'lla' na', lechejle' kia' dan' ba bre're yel wak ka' ba bena' na'. 12Di'll li, di'll li nia' re': Be'nn ka' llonlira'll nada', da ka' llona'n wakte gon ake'n. Na' da za'kll gon ake', le waya'a gan' zo Xa'n. 13Na' biteze da nnábere Xa'n, dan' llonlira'llre nada'n naka' Xhi'nne', gona'n, nench wroe'ra' nak Xa'n be'nn za'k kwis. 14Na' biteze da nnabre, dan' llonlira'llre nada'n, nada' gonna'n. 15’Cha' nllie're nada', legón kan' nllia' bia'a na'. 16Na' nnabra' Xa'n nench wse'le' Spíritu ke'en sorenen re' ke chnare, na' gakrenen re'. 17Na' Spíritu ke Dios na', wzejnie'n re' da nak da li. Na' be'nn bi llonlira'll ak Diosen', bi gak sorén Spíritu ke'en leake', le bi llre'e akre'n, na' ni ke llejle' akze' cha' zon. Zan re' nombia'ren, le zerenkzen re', na' son lo yichjra'llda'oren'. 18Bi yekwa'nna' re' ka xkwi'd wazebe. Wedkza' ye to gan' zore ni. 19Ye chollze na' bill re'e be'nn ka' nada', be'nn ka' bi llonlira'll Dios, zan re' wre'llkzere nada', le nada' nbana', ka'kze re' banre ke chnare. 20Na' kat llin lla yedsó Spíritu ke Diosen' lo yichjra'llda'ore, kana'llen' gakbe're nada'n zorena' Xa'n, na' re' zorenre nada', na' nada' zerena' re'. 21Be'nn nnez akre' dan' nllia' bia'a gon ake'n, na' llon ake'n, be'nn ka'n ba nllie' akre' nada'. Na' be'nn ka' nllie' nada', lekze ka' llie' Xa'n leake', na' nada' lekze llie' akre', na' gona' ka gombia' akllre' nada'. 22Na' Judas na' (kere Judas Iscariote) lle'e Le'e: —Xanto', ¿bixchen wroe'raozo' chraoze neto', na' bi wroe'rao' be'nn ka' bi llonlira'll Dios na'? 23Na' goll Jesúsen' le'e: —Be'nn nllie' akre' nada', llzenay ake' xti'lla'n, na' Xa'n lekze llie're' leake', na' nada' ren Xa' na', yedsorén aktoe'. 24Be'nn bi nllie' nada', bi llzoa ake' xti'lla'n. Na' di'll dan' lloa'a na', kere kia' to wraza'n, kon da ne Xa' be'nnen' bse'l nada' na'n ba bnia'. 25’Da ki ba bnia' chak nna zorena' re' ni. 26Zan Xa'n wse'le' Spíritu ke'en son lo yichjra'llda'ore gonlira'llre nada' nench gakrenen re'. Na' Spíritun' wzejnie'n yeolol da llaya'l nnézere, na' lljasa'ralle'n re' yeolol da ka' ba bnia'. 27’Yel nbaraz kia'n llkwa'nna'n, yel nbaraz kia'n gonna' re'. Bi llonna'n kan' llonn be'nn ka' lla'a yellrio ni len. Bit gakgane ra'llda'ore, na' bi llebre. 28Ba bénere bnia' yeya'a gan' zo Xa' na', na' wadzorenkza' re' da yobre. Na' cha' do ra'llre nllie're nada', na' yewere dan' yeya'a gan' zo Xa'n, le Xa' na' za'klle' ka nada'. 29Na' ba be'rena' re' di'll ka', chaga bi nna gaken nench na', katen' gaken na', gonlira'llre nada'. 30’Bill we'rena' re' di'll zan, le ba za'a daxi'on dan' llnebia' be'nn ka' bi llonlira'll nada', zan bibi de gon ren nada'. 31Llona' kon kan' nllia Xa'n bia'a, nench nneze be'nnachen' nllie'ra' Xa'n. Leyezolla'a, leyeyo'o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\