Romanos 4

1Xozxta'ollo da Abraham na', ¿bixhan' bado'le'? 2Chenak Abraham na' bne Diosen' ke'e, nake' be'nn wen ni ke dan' bene' na', za'ken wayoe'rao kwine', zan bibi de da gak wayoe'rao kwine' rao Diosen'. 3Le kin' ne xti'll Diosen' dan' nyojen: “Abraham na' benlira'lle' Dios, na'llen' bne Diosen' ke'e, nake' be'nn wen rawe'.” 4Kat to be'nne llone' llin, llone' gan raxhje', na' xan llin na' bi llone' le'e okré kat lloe' raxhje' na', le da llaya'lkze si'i be'nn wen llin ke'e na'. 5Na' to okrén' llon Diosen' ne'e, cha' lli'o llonlira'll-lloe', nakllo be'nn wen la'kze bibi benllo da gak wayoe'rao kwinllo. Le Dios na'n llnitrawe' da xhinnj kellon' cha' nxenra'll-lloe'. 6Leska' bne Daviden', nbaraz naken ke be'nn ka' llnitrao Diosen' da xhinnj ke ake'n, na' bibi llwie' cha' bi da ba ben be'nne. 7Daviden' bne'e: Nbaraz ke be'nn ka' ba bazi'xhen Diosen' ke ake', bi da xhinnj ba ben ake'. Nbaraz zo ake' cha' ba bnitrawe' do'l ke ake'. 8Nbaraz ke be'nn ka', bibi do'l llxoa Diosen' ko'll ake'. 9¿Llákere cha' be'nn ka' zo sen da nzi'i circuncisión na'zen', gak so ake' nbaraz kan' bne'e na'? Kere leakze'n, renkze be'nn ka' bi zo sen na', gak so ake' nbaraz, le ba bnello Dios na', bazenia'ne'e da Abraham na', ni ke dan' bxenra'lle' Le'e na'. 10Bne'e ke da Abraham na', nake' be'nn wen, kan' bi nna soe' sen dan' nzi'i circuncisión na'; kere bayollre bzoe' sen na' bne'e ka'. 11Na' bde bxenra'lle' Dios na' bzoe' sen na', na' zeje di'll bnitrao Diosen' da xhinnj ke'en, dan' ba nxenra'lle' Dios na'. Na'llen' gok Abraham na', xozxta'o yeolol be'nne llonlira'll Dios nench nnitrao da xhinnj ke ake'n, la'kze bi nna so ake' sen na'. 12Leska' nake' xozxta'o be'nn ka' zo sen dan' nzi'i circuncisión, kere dan' zo ake' sen na', zan ni ke dan' llonlira'll ake' Diosen', kan' benlira'll da Abraham na' Le'e, kan' bi nna soe' sen dan' nzi'i circuncisión na'. 13Diosen' golle' da Abraham na', gak wen ke ake' ren be'nn za garje' rao dialla ke'e, gak ke ake' doxhen yellrion'. Ka'n bcheb Diosen' gone' ke da Abraham na', le bxenra'lle' Le'e. Na'llen' bne Diosen' nake' be'nn wen, kere dan' bene' kan' ne ley na'n. 14Cha' Dios na' nne'e kon be'nne gon doxhen kan' ne ley na', gakte ke ake' yellrio ni, bibi zejen gonlira'll-llo Diosen' chenake, na' bibi zejen dan' bne'e gone' wen ke be'nne za garje' rao dialla ke da Abraham na'. 15Leyen' nsa'n yel llza'kzi' ke be'nnach, le bi llon ake' kan' nen na'. Cha' bibi leyen' de, dan' ne bin' llaya'l gon lli'o be'nnach, bibi do'l kello ga'te. 16Kan' naken, noteze be'nne llonlira'lle Diosen', none' leake' ka xhi'nn dialla ke da Abraham na', na' Diosen' gone' nench leake' gak wen ke ake' kan' bchebe' ke da Abraham na'. Na' kere be'nn nombia' ley na'ze, gon Diosen' wen ke ake'. Da likzen' gon Diosen' wen ke noteze be'nne gonlira'll Le'e, kan' benlira'll da Abraham na' Le'e. Ka'n gone' nench wroe'n to okrén' llone' ke be'nne llonlira'll Le'e. 17Na' llak kan' golle' da Abraham na', bne'e: “Ba nzoa' rwe' gako' xozxta'o be'nn lla'a yell zan.” Diosen' be'nnen' benlira'll da Abraham na', nape' yel wak nench yesbane' be'nn wat, na' llak llone' da bi nna gak. 18Abraham na' bi bnnezre' akre gak kan' bne Diosen' gak, kon bzoe' byejle' ke Diosen', na' bzoe' rez gon Diosen' nni't be'nn zan xhi'nn dialla ke'e. Kon kan' goll Diosen' le'e: “Cha'chga xhi'nn dialla'o.” 19Bzokze' byejle' kan' goll Diosen' le'e na', la'kze ba nake' be'nn gor kwis kere wakll so xhi'nne', le ye ra'tze gone' to gayoa (100) iz, na' no'r ke'e, Sara na', nake' be'nn will. 20Bzoteze bzoe' bxenra'lle' Dios, na' bi gokganre' kan' goll Diosen' le'e na', bzechichkze' bxenra'lle' Dios be'rawe' Le'e. 21Abraham na' byejle'ya'nne' kwis nap Diosen' yel wak nench gone' kan' golle' le'e na'. 22Ke len na' bne Diosen' ke'e, nake' be'nn wen dan' benlira'lle' Le'e na'. 23Na' dan' nyojen nen, Diosen' bne'e nake' be'nn wen dan' benlira'lle' Le'e na', kere ke Abraham na'zen' nyojen ka'. 24Leze ka'kzen' nyojen ke yeolol-llo, le leska' nen ke lli'o nakllo be'nn wen rawe'n dan' nxenra'll-llo Dios, be'nnen' basbán Xanllo Jesúsen' radj be'nn wat. 25Le'e bzane' kwine' bet ake' Le'e nench wnitrao Diosen' do'l kello, na' babane' radj be'nn wat nench gakllo be'nn wen rao Diosen'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\