1 Corintios 7

1Na rlagya̱ tush cya̱ de riidz nu bdugyi' der lo̱ lo gyicy nu bzeed der. Benu tub yu gyeey wachelaay, orze' nap. 2Tees como tona' la yu' mbecy nu ricy yu cyi nu losa'y nu wanchalaay, orze' nap zir benu gad mñaa dey. Nunu nap zir benu de biñ mñaa gad ñgyee dem. 3De yu gyeey rlagy ñi nu gyicy paay nu nac nesedaa ni mñaay, nunu de biñ mñaa rlagy ñi nu gyicy paam nu nac nesedaa ni ñgyeem. 4Cuerp ni biñ mñaa, nde' walab cuerp ni ub zi'l mi sinu ni' nde' cuerp ni ñgyeem. Cuerp ni yu gyeey, nde' walab cuerp ni ub zi'l yu, sinu ni' zi'l nde' cuerp ni mñaay. 5Rlagy ñi nu cue' dily lo dey nu nac nesedaa nu ricy cup dey lo losa'y. Nomaas benu rup laa dey shet ic yu, orze' gac zeeñ nat dey niñ par nu cuic ñi tiem nu nii nu dey Ñgyoozh. Ornu ded nu nii nu dey Ñgyoozh, orze' gyatublaazha' dey nu losa'y. Orze' cue' cuic dey lugaar nu gyicy nuras gan dey par nu nac nu wagagyee dey. 6Ya̱ mne̱e̱ nu nap zir benu tub mbecy zu mñaay, nunu nap zir benu tub biñ mñaa zu ñgyeem, tees walab nu ricya̱ mandaar nu ni gyicy der, sinu rne̱e̱ nu nde' nap benu ni gyicy der. 7Par ya̱, nap zir benu de mbecy gyicy dey gal nu bicy ya̱ nu sac mña̱a̱. Tees yu' mbecy nu wagyeey benu sac mñaay. Orze' tub ga la mbecy nu tub ga la coz nu rbic Ñgyoozh niy. Tub mbecy rbic mi tub lo coz niy. Ze' tuuba'y rbic mi reña' loñ niy. 8Na rne̱e̱ lo de mbecy solter nu nigul chelaa, nunu rne̱e̱ lo de byud nu nap zir nu chesa dey ub ziy gal nu ya̱ rdeda̱. 9Tees benu wagyee dey, orze' nap zir nu chelaa dey. Nap zir nu chelaa dey, gaze' nu nu shiñ nii too dey lo losa'y. 10Na ne̱e̱ lo de mbecy nu bi pchelaa. Nii walab ya̱ rca̱a̱ der nu gyicy ru, sinu nii coz nu rnii Shuaan den nu gyicy der. De biñ mñaa walagy ñi nu zaan dem ñgyeem. 11Tees benu bzaan dem ñgyeem, orze' rlagy ñi chesa la dem ub zim, o nu gyasha' dem ñgyeem. Nunu de yu gyeey walagy ñi nu zaan dey mñaay. 12Lo dela de' zir de mbecy rne̱e̱ de riidz ni ub zi'la̱, walab riidz ni Shuaan den. Benu tub bicy na nu nac mbecy ni Crisht zu mñaay nu walab mbecy ni Crisht, ze' rshet ic mi rcyiiñ num yu, orze' walagy ñi nu zaan yum. 13Nunu benu tub biñ mñaa nu nac ni Crisht pchelaam tub yu gyeey nu walab mbecy ni Crisht, ze' rshet ic yu nu rcyiiñ nuy mi, orze' walagy ñi nu zaan mi yu. 14Gun Ñgyoozh gyicy mi yu gyeey ze', par mbecy nim nu nac nu rcyiiñ nuy mñaay, biñ nu ricy cup consuel lo Crisht, mas ub yu wagyicy cup yu consuel lom. Ze' biñ mñaa nu wagyicy cup consuel lo Crisht, Ñgyoozh gyicy mim par mbecy nim nu nac nu rcyiiñ num ñgyeem, yu nu ricy cup consuel lo Crisht. Benu walab ni orze' de yu ngush ni dey na dey gal na yu nguzh ni de mbecy nu a̱' ricy cup consuel lo Crisht. Tees na Ñgyoozh ricy mi de yu nguzh ni dey par mbecy nim. 15Tees benu tub mbecy nu wagyicy cup consuel lo Crisht rlagy yu gzaan yu losa'y nu nac mbecy nu ricy cup consuel lo Crisht, orze' gzaan la der nu ni gyicy yu. Orze' de yu nu ricy cup consuel lo Crisht ze', yu ze' bdulaay nu losa'y. Gun Ñgyoozh bzum der par nu nap chu'r nu de losa'r. 16Gun de ru biñ mñaa nu ricy cup consuel lo Crisht wagad lagy der ti gyicy der nu gruu mbañ ñgyeer. Nunu de ru yu gyeey nu ricy cup consuel lo Crisht wagad lagy der ti gyicy ru nu gruu mbañ mñaar. 17Tub ga la der chu'r nu mod nu psa' lagy Ñgyoozh der ornu mniim nañ lardoo der nu gac ru mbecy ni Crisht. Nunu ya̱ rlyu̱u̱ de nde' lat dela de mbecy ni Crisht. 18Benu tub mbecy nu ca beey nu la sircunsision cuerp niy, ze' Ñgyoozh niim loy nu gac yu mbecy ni Crisht, orze' gyiyeeñ la beey ze' cuerp niy. Benu tub mbecy sac beey sircunsision ze', ze' benu Ñgyoozh niim loy nu gac yu mbecy ni Crisht, orze' walagy ñi nu ca beey ze' cuerp niy. 19Mas ca beey sircunsision cuerp ni dey o wacaañ tees nde' se la la cyiiñ ñi. Coz nu cyiiñ, nde' nu gyicy yac mbecy de coz nu rnii Ñgyoozh. 20Dela mbecy chu' dey gal mod nu zuy ornu mnii Ñgyoozh nu gac yu mbecy ni Crisht. 21Benu guc der moz ni mbecy por fers la ornu mnii Ñgyoozh nu gac der mbecy ni Crisht, orze' cue' dzi csug ic der. Tees benu gad mod nu gruu der lo patro̱o̱ nir, orze' gla der. 22Benu Ñgyoozh niim lo tub mbecy nu nac moz por fers la nu gac yu mbecy ni Crisht, orze' par lo Ñgyoozh yu ze' nac yu mbecy bdulaa. Ni' zi'l benu Ñgyoozh niim lo tub mbecy nu sac patro̱o̱ ni nu gac yu mbecy ni Crisht, orze' yu ze' nac yu moz por fers la ni Crisht. 23Gun Ñgyoozh ñgyup briib mi der. Orze' cue' zu bich der nu nac coz nu rlagy mbecy. Lugaar ni nde', nap zir bzu bich der nu nac de coz ni Ñgyoozh. 24Nde' nu der bicy na, bzu der lo Ñgyoozh gal mod nu zu der ornu mniim nu gyac der mbecy ni Crisht. 25Na par de mbecy nu nigul chelaa, walab nu pcaa Shuaan den ya̱ nu ni ne̱e̱, tees ya̱ ne̱e̱ lo der coz nu rnii to̱o̱. Nunu ya̱ tub mbecy nu ricy cup Shuaan den consuel lo par nu nac nu rashni lagy mi ya̱. 26Como tona' la yu' gyel deet tiem na, nde' nu rsa' lagya̱ nu nap zir nu cue' chelaa dey. 27Benu zu mñaa der, cue' zaan losa' der. Nunu benu sac mñaa der, orze' cue' zu bich der nu gad mñaar. 28Tees benu chelaa der, nde' walab nu cyi na. Nunu benu fiñ feñ chelaañ, nde' ni' zi'l walab nu cyi na. Tees de mbecy nu rchelaa rzu' gyel deet ni dey gyishlombecy ii. Nde' nu rlagya̱ lo̱o̱ chu̱ der lo de gyel deet ze'. 29Der bicy na, coz nu rlagya̱ ne̱e̱ lo der, nde' nii: na sñuu ga shuub dzi nu cyid Shuaan den. Orze' de mbecy nu zu mñaa rlagy ñi nu nap gyicy dey nu de coz ni Ñgyoozh gal nu ricy de yu nu sac mñaa. 30De mbecy nu ricy sentiir, rlagy ñi nu cue' checa riiñ ni Ñgyoozh nu nac nu ricy dey sentiir. Ni' zi'l de mbecy nu dzi yet lagy rlagy ñi nu cue' checa riiñ nim nu nac nu yet lagy dey. Nunu de mbecy nu rzii la coz rlagy ñi nu gyicy dey ñi par coz nu walab coz ni de ub yu. 31De mbecy nu ricy dalje̱z nu de coz ni gyishlombecy ii, rlagy ñi nu cue' zu bich dey nu nac ñii, gun orze' cue' nu checa riiñ ni Ñgyoozh, gun mod nu na gyishlombecy nu yu'n ii walaba' nu zu tuuñ ñi. 32Rlagya̱ nu rila wasug ic der. De mbecy nu sac mñaa rzu bich dey nu nac de coz nu rlagy Shuaan den, gun rlagy dey gyicy yu coz nu gyet lagy mi. 33Tees mbecy yu nu zu mñaa rzu bich dey nu nac de coz ni gyishlombecy, gun rlagy dey gyicy yu coz nu gyet lagy mñaay. 34Orze' cyup coz rlagy dey gyicy yu. Nunu ni' zi'l de biñ mñaa nu zu ñgyee reña' nam par de biñ nu sac ñgyee. Biñ nu sac ñgyee rzu bich mi nu nac de coz nu rlagy Shuaan den. Gun rlagy mi gyicy mi de coz nu rlagy Shuaan den, nunu zum shcab ni coz nu rlagy Shuaan den. Tees de biñ nu zu ñgyee rzu bich mi nu nac de coz ni gyishlombecy, gun rlagy mi gyicy mi coz nu gyet lagy ñgyeem. 35De riidz ii rne̱e̱ lo der gun rlagya̱ nu locyuuba̱ der. Walab nu rlagya̱ ca̱ ni der nu cue' gyicy der ca na tub mod nu mne̱e̱, sinu rlagya̱ nu gyicy der mod nu ricy mbecy raso̱o̱. Gyicy der coz nu rlagy Shuaan den nu dutuub la lardoo der. 36Tees benu tub mbecy rziiy nu rlagy ñi cuic yu i'ñ yu chelaañ gun bi nu ña'n ñi, nunu benu nde' coz nu rlagy ñi rlyu, orze' rlagy ñi nu gyicy yu mod nu rlagy ñi. Gac chelaañ, nunu nde' walab nu cyi na. 37Ze' benu tuuba' mbecy rzu fert yu nu walagy yu chelaa i'ñ yu, nunu benu dub gusht la niñ ricy yu, walab por fers la, orze' napa' ricy yu. 38Yu nu rbic i'ñ chelaa, yu ze' nap ricy yu. Tees yu nu wacuic i'ñ chelaa, yu ze' napa' zir ricy yu. 39Tub biñ mñaa bi byid mi nu ñgyeem par lo leey lat nu mbañ yu, tees benu gat yu, orze' zu nat laam. Gac chelaam nu cyu zi'l nu rlagy mi. Cyer nu mbecy ni Crisht zi'l. 40Tees gusht zir gzum benu gyiyeeñ lam ub zim rze̱e̱. Nde' coz nu rnii to̱o̱, nunu rsa' lagya̱ nu Espiriit Yon ni Ñgyoozh riib ic mi ya̱ ornu rne̱e̱ de riidz ii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\