San Juan 5

1Despuees ni de nu nde', orze' de mbecy Israeel gu' dey tub sa'. Orze' Jesuuz yaa ga'm par Jerusaleeng. 2Na Jerusaleeng, garee ga ze' nu ca tub gyero' ily nu la ro' ni shily, ze' ri tub gyel. Gyel ze' lañ benu nu riidz hebreo, orze' lañ Betzata. Ze' ru' gyel ze' ca gaay coredoor. 3Ze' nañ de coredoor ze' nguaa zigy mbecy rat. Ze' nguaa lo ca', nguaa mbecy coj, nguaa ga' mbecy chi̱. Ze' nguaa dey lo yu ze'. 4Ze' nguaa rbez dey gun gul gul yet tub anc ni Ñgyoozh nu rcueñ suy nis ni gyel ze', gun yu rat nu gyicy gan nu gyet loñ loga la, ornu rcueñ ñii, orze' yu ze' gyac yu ni cualcyer la güii nu ricy cup yu. 5Lat de yu rat ze' ri tub yu nu bi bza' gal rub tiiñ zu chon ña'n nu rat yu. 6Ornu Jesuuz bzaac mi yu, orze' como gud lagy mi nu bi rac ña'n mbish rat yu, orze' nam rab mi yu: ―¿A rlagy ru gyac ru? ―nam. 7Orze' na yu rat ze': ―Wagad cyu nu locyuub ya̱ nu gyeta̱ lo nis re ornu rcueñ suñ. De tir la ornu rcueñ suñ, ornu ricy pe̱e̱ nu gyeta̱, orze' ricy reña' dey gan ya̱ nu yet yu loñ ―nay. 8Orze' na Jesuuz rab mi yu: ―Wesh te nunu byash da' nir nunu bza ―nam. 9Orze' lueg la byac yu, nunu byash yu da' niy, nunu brugyi' rzay. Ze' dzi ze', nde' sab dzi nu rzu lagy mbecy. 10Orze' de yu zub lo ni de mbecy Israeel na dey rab yu yu nu byac ze': ―Na dzi sab, dzi nu rzu lagy mbecy. Zañ contr ni leey nin nu gya nur da' nir ―na dey. 11Orze' na yu nu gurat ze' rab yu dey: ―Yu nu bicy yac ya̱ nay rab yu ya̱: “Byash da' nir nunu bza”, nay rab yu ya̱ ―na yu rat ze'. 12Orze' na ga' dey rab yu yu nu gu rat ze': ―¿Cyu mbecy nu mnii lor nu gyash ru da' nir, nunu bza? ―na dey rab yu yu gurat ze'. 13Tees yu nu gurat ze' wangad lagy yu cyu nac biñ nu bicy nu byac yu, gun Jesuuz mnit mi lat de mbecy zigy nu yu' lugaar ze'. 14Na despuees, orze' byap Jesuuz yu nu gurat ze' loli' ni yu' nu driib zily de mbecy Israeel Ñgyoozh. Orze' nam rab mi yu: ―Güii na, ru bi byac ru. Cue' ga' gyicy ru coz cyi, nis shiñ zir gzac ru par lo ―nam rab mi yu. 15Orze' yu gurat ze' bruu chuy lo Jesuuz nu za tooy rishlo de yu zub lo ni de mbecy Israeel nu Jesuuz bicy yac mi yu. 16Gyi' nde' brugyi' nu zaab mbecy ich Jesuuz: gyi' nu bicy yac mi tub mbecy sab, dzi nu rzu lagy mbecy Israeel. 17Orze' Jesuuz nam rab mi dey: ―Ñgyoozh, uza̱, zaab ricy lam riiñ. Nde' nu ni' ya̱ ricya̱ riiñ ―nam. 18Nu nac riidz ze', orze' de mbecy Israeel bzu fert zir dey nu cut yu Jesuuz, gun walab tub lo zi'l nu nac nu zam contr ni leey ni dzi sab, dzi nu rzu lagy mbecy, sinu ni' zi'l nu bicy mi nu gal gaa la nac mi nu Ñgyoozh ornu mniim nu Ñgyoozh nac mi uz mi. 19Orze' na Jesuuz rab mi dey: ―Ya̱ rishli rne̱e̱ lo der nu ya̱ biñ nu nac i'ñ Ñgyoozh wac gyicya̱ ni tub la coz nu nac shcab zi'l ne̱, sinu ricya̱ coz nu rzaca̱ nu ricy Ñgyoozh uza̱. Gun la zi'l coz nu ricy Ñgyoozh uza̱ ni' zi'l ricy ya̱ i'ñ mi. 20Gun Ñgyoozh uza̱ rcam ya̱, biñ nu nac i'ñ mi, nunu rlyuum lo̱ de coz nu ricy mi; nunu coz ily zir lyuum nu gyicya̱ gun orze' cha nu ic der. 21Gal nu Ñgyoozh uza̱ gyicy mi nu gyabañ de añ nu bi gut nunu cuic mi nu cui mbañ dey, ni' zi'l ya̱, i'ñ mi, rica̱ gyel mbañ ni cyu zi'l nu galagya̱. 22Gun Ñgyoozh, uza̱, wari beem ni ni tub la mbecy ni de cyi nu ricy dey, sinu nde' bzeeñ mi yaa ya̱, i'ñ mi, nu gri be̱e̱ ni de mbecy. 23Gun orze' dela mbecy ca lagy dey lo̱ ya̱, gal nu rca lagya' dey lo Ñgyoozh uza̱. De yu nu waca lagy lo ya̱, ni' zi'l waca lagy dey lo Ñgyoozh uza̱, biñ nu bzuu nez ya̱. 24’Ya̱ rishli rne̱e̱ lo der nu de yu nu gzuub gyidag de riidz nu ya̱ rne̱e̱, nunu gyicy cup dey consuel lo biñ nu bzuu nez ya̱, orze' de yu ze' cui mbañ yu tub la. Wane̱e̱ nu yu' falt niy, sinu bi bded loy lo lugaar ze' nu yu' mbecy gut. Bi guud nu cui mbañ dey tub la. 25Ya̱ rishli rne̱e̱ lo der nu shuub tub tiem, nunu tiem ze', nde' bi guush ñi nese na la, ornu gyeñ gyidag de yu nu na gal nu na añ de riidz nu ne̱e̱ ya̱, i'ñ Ñgyoozh, orze' de yu nu gyeñ de riidz ze' gad nu cui mbañ dey. 26Gun gal nu Ñgyoozh uza̱ ricy mi nu cui mbañ de mbecy, nde' nu ni' zi'l ya̱, i'ñ mi bicy mi nu gyicya̱ nu cui mbañ de mbecy. 27Nunu briic mi rishbeey ne̱ nu gri be̱e̱ ni de mbecy, gun ya̱ naca̱ biñ nu byac mbecy. 28Cue' cha nu ic der nu nac de riidz ii, gun shuub dzi nu dela de añ gyeñ dey nu zaab ti̱' ornu gne̱e̱. 29Orze' gruu dey gyerbaa niy. Orze' de yu nu nap bicy, gyabañ dey par nu cui mbañ yu. Ze' de yu nu shiñ bicy gyabañ dey par nu gyay lo cashtig. 30’Wac gyicya̱ ni tub la coz nu gruu ic zi'la̱. Tees gri be̱e̱ ni mbecy gal nu reña̱ nu rnii Ñgyoozh, uza̱. Nunu coz nu gne̱e̱ ornu gri be̱e̱, nde' coz nu se'ñ, gun ya̱ walab nu ricya̱ coz nu rlagy uba̱, sinu ricya̱ coz nu rnii uza̱, biñ nu bzuu nez ya̱ nu yapa̱. 31Benu laab uba̱ cha̱ faboor ne̱, orze' wacyiiñ riidz nu rne̱e̱. 32Tees zu tuuba' biñ nu rza faboor ne̱, nunu rad lagya̱ nu riidz nu rniim, nde' coz rishli. 33Na de ru bzuu nez der mbecy nu cha tugyi'y lo Waa nu driib nis mbecy, nunu de riidz nu mnii yu ze', nde' coz rishli. 34Ze' ya̱, walab nu rlagy ñi tub mbecy nu chay faboor ne̱, tees ya̱ rzata̱ Waa lo der gun dzi ga gruu mbañ der. 35Yu ze' nay gal nu na tub candiil par nu cuic ñi yaa. De ru bet lagy der yaa ze' la be zi'l dzi. 36Tees yu' coz nap zir cuic ñi nu gad lagy der cyu naca̱ gaze' de riidz nu mnii Waa. De coz nu ricya̱, laab de coz nu mnii Ñgyoozh lo̱ nu gyicya̱, de nde' ricy ñi nu gabe cyu naca̱, nunu gyicy ñi nu gabe nu mi ze' bzuu nez mi ya̱ nu yapa̱. 37Nunu ni' Ñgyoozh, uza̱, biñ nu bzuu nez ya̱ rniim cyu naca̱. Ze' de ru rila wangyeñ der de riidz nu rniim, nunu rila wanchu' lo der mi. 38Nunu wancheti riidz nim nañ lardoo der, gun wangyicy cup der consuel lo ya̱, biñ nu bzuu nez mi. 39De ru nap rsya' der riidz ni Ñgyoozh gun rash der shcab nu lat de riidz ze' gyap der riidz nu gyicy ñi nu cui mbañ der tub la. Ze' lat de riidz ze' rzat ñi ya̱. 40Ze' de ru walagy der cyid ru lo̱ par nu gad gyel mbañ ze' ni der. 41’A̱' ricy ñi presis ne̱ nu gyabic mbecy gyel mbecy ne̱. 42Tees rad lagya̱ la na der nunu rad lagya̱ nu waca der Ñgyoozh nañ lardoor. 43Gun ya̱ yapa̱ por mandaar ni Ñgyoozh uza̱. Ze' de ru wacshet ic der nu chu̱' lat der. Tees benu ru'ña reña' mbecy nu mandaar ni ub zi'l yu, orze' rshet ic der nu chu'y lat der. 44De ru, lat de ub zi'l ru, driib zily der losa'r. Rila wagyub der mod par nu Ñgyoozh zi'l griib zily mi der. Benu ni gyicy der, ¿lac mod gyicy cup der consuel lo̱? 45Cue' nii too der nu ya̱ du̱' cyi̱ der lo Ñgyoozh uza̱. Yu nu rgu' cyi der lo Ñgyoozh, nde' Moisees, yu nu bzeeñ leey nu rgyish lo der lo. 46Gun benu de ru ñgyeña lagy der ni de riidz nu bzeeñ Moisees ze', orze' ni' zi'l ñgyeña lagy der ne̱. 47Tees como wancheña lagy der ni de riidz nu bzeeñ Moisees, orze' lac mod cheña ga' lagy der de riidz nu rne̱e̱ ya̱ ―nam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\