San Lucas 11

1Tub tir Jesuuz zub mi rnii num Ñgyoozh tub lugaar. Na ornu blazh mnii num Ñgyoozh na, orze' na tub yu nu rsya' lom: ―Shuaan de̱, blyuu ne̱ de̱ lac mod ne̱e̱ du̱ de̱ Ñgyoozh gal nu Waa blyuuy ni de yu nu rsya' loy ―nay rab yum. 2Orze' Jesuuz nam rab mi yu: ―Ornu nii nu der Ñgyoozh, orze' i mod nii der: Ñgyoozh, uz de̱, rlagy ñi ca lagy de̱ lor. De̱ ya̱ rdiñ de̱ nu cyid gyel gubier nir lat de̱. 3Tub dzi ga cuic ru de coz nu rlagy ñi nu da̱w de̱. 4Bicy sulagy ne̱ de̱ ni de coz cyi nu ricy de̱, gal nu de̱ ya̱ ricy sulagya' de̱ ni de yu nu shiñ ricy nu de̱ ya̱. Nunu cue' zaan ru nu gyet lag de̱ lo preb ―nam. 5Orze' na ga' Jesuuz rab mi dey: ―Gyicy peen zu tub amig ni ca na de ru. Orze' char loy tub guzeel rel. Orze' niir loy: “¿A zu ru? Ya̱ yapa̱ lor ben a sac chon gyishtily nir cuic ru lo̱. 6Gun saa la bri tub amig ne̱ nu guay byaj. Ze' ya̱ rila sac coz ne̱ nu rica̱ gow yu”, niir. 7Orze' amig ze' nir nii ga'y gab yu ru gal ri zi'l yu nañ yu'. Orze' niiy: “Cue' gyicy seed ru ya̱, gun ro' ne̱ noow ñi, nunu ya̱ nu de yu nguzh ne̱ bi rib das de̱ lo nuun. Nde' nu wayeshte̱ nu rica̱ la coz nir”, niiy. 8Orze' ya̱ ne̱e̱ lor nu mas wayeshtey nu cuic yu coz nu rlagy ru par nu nac yu amig nir, tees ca ni gaal cuic yu dela coz nu cyiiñ nir nu nac nu zaab rgyiiñ lar loy. 9Nde' nu ya̱ rne̱e̱ lo der: Bdiiñ der lo Ñgyoozh, gun Ñgyoozh cuic mi de coz nu cyiiñ ni der. Byub der ñii, gun orze' gyad ñi ni der. Mnii nu der mi, gun orze' shaal mi ro' ni der. 10Gun cyu zi'l mbecy nu rgyiiñ gad ñi niy. Nunu cyu zi'l mbecy nu ryub gyad yuñ. Nunu cyu zi'l mbecy nu rnii num shaal mi ro' niy. 11’¿Walab gaal grusu tub mbecy lat der nu cuic yu tub bily ni i'ñ yu ornu rgyiiñ yu tub bel loy? 12O ¿walab gaal grusu tub mbecy nu cuic yu tub gune ni i'ñ yu ornu rgyiiñ yu nguu gyid loy? 13Gunca de ru nac der mbecy a̱' nap rad lagy der lac mod rbic ru coz nap ni i'ñ ru, ze' yegar Ñgyoozh, uz den, biñ nu zub gyibaa, wabic mi Espiriit Yon ni de yu rgyiiñ lom ―na Jesuuz rab mi de yu nu rsya' lom. 14Tub tiem Jesuuz bloo chum nuras, gun nuras ze' bicy yu nu byagop tub mbecy. Na ornu nuras bruu chuy lo yu nu byagop ze', orze' yu ze' brugyi' rniiy. Orze' de mbecy nu yu' ze' za nu la ic dey nu nac nde'. 15Ze' yu' ga' mbecy nu rniiy: ―Beelzebé, yu nu riib ic de nuras, yu ze' bicy yu nu cyiiñ yu ii nu co chuy de' zir de nuras ―na dey. 16Ze' yu' ga' mbecy nu byub yu tub mod par nu gyicy yu nu gadzam. Mniiy lom nu cuic mi tub muesht baa. 17Tees gud lagy mi de coz nu rnii too dey. Orze' nam rab mi dey: ―Benu tub nac mbecy dulew dey nu chucooy laab nu losa' zi'l yu, orze' rila wazu dey. Nunu benu tub famil chucooy laab nu losa' zi'l yu, orze' ni' zi'l wazu dey. 18Nunu benu de nuras dulew yu nunu chucoo dey laab nu losa' zi'l yu, orze' ni' zi'l wazu dey, sinu nit lo dey. Ni rne̱e̱ gun de ru rnii der nu ya̱ rlo̱o̱ chu̱ nuras nu nac rishbeey ni Beelzebé, yu nu riib ic de nuras. 19Tees benu ni, orze' cyu briic rishbeey ni de losa'r nu ni ricy yu. Nde' nu de losa'r ricy dey nu rabee nu radza der. 20Gun benu ya̱ gac loo chu̱ nuras nu nac coz ily nu ricy Ñgyoozh nu nac ya̱, orze' nde' yaruuñ nu bi bri gyel gubier ni Ñgyoozh lat der. 21’Gun benu tub mbecy fert zu tañ yu nu rñay yu'y, orze' de coz nu yu' choow nañ yu'y nguaa segur ñi. 22Tees benu ru'ña tuuba' mbecy nu fert zir, orze' yu ze' gyicy yu gan yu. Orze' coy dela gyiib dañ nu rgyish loy lo ze'. Nunu gyash yu dela coz nu ricy cup yu. 23’Gun yu nu waya faboor ne̱, yu ze' zay contr ne̱. Nunu yu nu walocyuub ya̱ nu te̱' de mbecy, yu ze' tush las yu dey ―nam―. 24’De ru na der gal na tub mbecy ornu druu chu nuras loy. Orze' nuras ze' rzay tub lugaar wach. Rded yu ryub yu tub lugaar ze' nu zu lagy yu. Na ornu wagad lugaar ze', orze' rnii tooy: “Nap zir cush cyan laaba' ze' nu bruun”, rnii tooy. 25Na ornu griy na, orze' gyap yu mbecy ze' nay gal nu na tub yu' nu nat laa nañ. Nunu se cyudz la zu nañ ñi nu bdulyuub. 26Orze' chay nu cha te'y tub gagya' nuras nu shiñ zir ricy gaze' ub yu. Orze' chu' dey nañ mbecy ze' cyiiñ yu. Orze' mbecy ze' yashiñ zir na mod nu nay gaze' nu loga ―nam. 27Lat nu mnii Jesuuz de riidz ze', orze' bruu zac tub biñ mñaa lat de mbecy zigy ze'. Orze' nam rab mi Jesuuz: ―¡Dzi ni biñ mñaa, biñ nu bgaal ru, nunu briic mi nu gugy ru! ―nam. 28Orze' na Jesuuz: ―¡Dzi zir dzi ni mbecy benu zuub gyidag yu de coz nu rnii Ñgyoozh nunu gyicy yac yu niñ! ―nam. 29Na lat nu rde' de mbecy zigy lo Jesuuz na, orze' brugyi' rniim lo dey. Orze' nam: ―Dzi ga a̱' nap de mbecy nu yu' na. Rgyiiña' dey tub muesht ni nusuriidz lo̱, tees ya̱ warica̱ ñii ni dey. Nomaas muesht ni Jonás, yu nu mnii por cuen ni Ñgyoozh, nde' zi'l muesht nu gad ni de yu ze'. 30Tees gal nu Jonás guc yu tub muesht ni de mbecy gyedz Nínive, nde' nu ni' zi'l ya̱, biñ nu byac mbecy, gaca̱ tub muesht ni de mbecy nu yu' tiem na. 31Ornu shuub dzi nu ri bee Ñgyoozh ni dela mbecy nu yu' tiem na, orze' biñ mñaa nu riib ic tub nasyoong nu ri par yaa been, ornu güiin par ze' nu driib doo, gaza'm gyes sum niim nu yu' cyi der, mbecy nu yu' na. Gun mi ze' zet zir bruum biid mi nu bzuub gyidag mi de coz nu mnii Salomoong. Nunu ya̱, biñ nu zu ii na, gya zir zu̱ gaze' Salomoong. 32Nunu ornu shuub dzi nu ri bee Ñgyoozh ni dela mbecy, orze' dela mbecy nu yu' gyedz Nínive gyes su ga' dey nu nii dey nu yu' cyi der mbecy nu yu' tiem na. Gun de mbecy Nínive mne' dey cyiy ornu güeñ dey de riidz ni Ñgyoozh nu pshaal Jonás lo dey. Nunu ya̱ biñ nu zu ii na, gya zir zu̱ gaze' Jonás ―nam―. 33’Ni tub la mbecy wacaay gyi tub candiil nu riiy ñi tub lugaar ngach. Ni wariiy ñi nañ tub cajo̱o̱, sinu zuub yuñ se'ñ, gun orze' cuic ñi yaa lo de mbecy nu rzu' nañ yu'. 34Urlor, nde' nañ gal na tub candiil nu rbic yaa nañ shcab nir. Orze' benu gyicy ru coz nap nu urlor, orze' gzu yaa nañ dutuub la shcab nir. Tees benu gyicy ru coz cyi nu urlor, orze' cow la zu nañ shcab nir. 35Orze' bicy cuidad, gun dzi ga walab yaa yu' nañ shcab nir, sinu zu cow la nañ shcab nir. 36Tees benu dutuub la nañ shcab nir yu' yaa nunu benu sac ni ñumiiñ ze' nu cow, orze' naal la zac ru dela coz, gal nu rzac ru ornu tub candiil rbic ñi yaa ―nam. 37Na ornu blazh mnii Jesuuz de nu nde' na, orze' tub mbecy fariseo bredz yu Jesuuz nu cham yu'y nu gow mi gyit. Orze' gu'm nañ yu' gusub mi lo mez. 38Na ornu bzaac yu nu wanaam gal mod nu rnii leey ni dey anzir nu gom gyit, orze' za nu la ic yu. 39Orze' nam rab mi yu: ―De ru mbecy fariseo ich zi'l taz rgyiib der, nunu ni' zi'l ricy der nu gya'n. Ze' par nañ lardoo der dza laa yu' coz a̱' nap nu ricy der. Yu' ga' gyel gubaan nu ricy der. 40¡Mbecy ton! ¿A wagad lagy der laab biñ nu bzaa nañ ñi, laab mi bzaam par ich ñi? 41Benu cuic der coz nu yu' nir ni de mbecy zi, orze' caacy nañ lardoor. 42’¡Cuaa de ru mbecy fariseo! Gun mas lo tii nac loow comid, rboo reñ der tub nac ñii nu rbic der ni Ñgyoozh. Ni ricy der nu menta, nu rud, nunu nu de' zir gyish loow comid. Tees wagyicy cuen der mod nu rlagy ñi par nu chu' den par lo Ñgyoozh, nunu ni waca der mi. De nde' rlagy ñi gyicy der, nunu walagy ñi laa yaa der de' zir coz nap nu bi ricy der. 43’¡Cuaa de ru mbecy fariseo! Gun yet lagy der gzub der lo yashily ni mbecy zub lo nañ yu' nu rsya' mbecy riidz ni Ñgyoozh. Nunu yet lagy der ornu mbecy ca lagy dey lo der ornu nii nu dey der lat yagyi'. 44’¡Cuaa de ru! Na der gal nu na baa ni añ nu wacabee ca ri. Orze' de mbecy rded dey par ich ñi, tees wagad lagy dey ti rded dey tooñ ―nam. 45Orze' na tub yu nu rlyuu leey ni Ñgyoozh rab yum: ―Masht, ornu ni rniir, orze' ni' zi'l rnii zi ga'r ni de̱ ya̱ ―nay. 46Orze' nam rab mi yu: ―¡Ni' zi'l cuaa de ru mbecy nu rlyuu leey ni Ñgyoozh! Gun rzuub der yuu ich mbecy. Ni wagyee ni tub la mbecy nu guy yuu ze'. Ze' de ru walagy der locyuub der losa'r nu guy yuu ze' ni nu tub mbiz ru. 47’¡Cuaa de ru! Ricy zig der ru' baa ni de yu nu mnii por cuen ni Ñgyoozh, de yu nu gu' gulas. Tees na der gal nu na de gyitoo bel ni der, gun de yu ze' biit dey de yu nu mnii por cuen ni Ñgyoozh. 48Orze' rabee nu gal gaa la na der gal nu na gyitoo bel ni der. Gun de yu ze' biit yu de yu nu mnii por cuen ni Ñgyoozh. Ze' de ru ricy zig der ru' baa ni dey. 49’Nde' nu como Ñgyoozh rad lagy mi dela coz, orze' mniim: “Ya̱ gzuu neza̱ yu nu gnii por cuen ne̱, nunu gzuu neza̱ de aposht. Tees yu' nu cut dey yu. Nunu yu' ga' nu shet zi dey yu”, nam. 50Nde' nu Ñgyoozh zeed mi cashtig too de mbecy nu yu' na nu nac dela yu nu mnii por cuen nim nu biit mbecy nese nu bzub gyi' gyishlombecy. 51Nese nu biit dey Abeel, gashtal nu biit dey Zacarí, yu nu biit dey loli' ni yu' ni Ñgyoozh par gazel ni mez nu rcuaa der gun lom nu yu' yon nim. Orze' Ñgyoozh zeed mi cashtig ni de mbecy nu yu' tiem na nu nac nu gut dela de yu ze'. 52’¡Cuaa de ru, mbecy nu rlyuu leey ni Ñgyoozh! De ru ricy cup der mod nu cuic der nu gad lagy de mbecy de coz nu rishli. Per walab tub lo zi'l nu walagy der gad lagy ru de coz nu rishli, sinu ni' zi'l wazaan der nu gad lagy de' zir mbecy ―nam. 53Na ornu mniim de nu nde', orze' de yu nu rlyuu leey, nu de mbecy fariseo tona' la bdza' dey. Orze' brugyi' nu ricy seed dey mi nu rgugyi' dey zañ lo coz lom. 54Bicy dey preb mi ben a wad mod nu riib dey cyi toom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\