San Mateo 21

1Ornu bru'ña dey gyi' bicy ni ya Oliva gaab ga Betfagé, tub gyedz nu ri gaab ga Jerusaleeng, orze' Jesuuz bzuu nez mi cyup de yu nu rsya' lom nu cha ga dey lom. 2Gaze' nu nam rab mi dey: ―Gua der gyedz nu ri gal dzu re. Orze' re gyap der tub bur gus ca cuñ ma nu tub bur mi' ni ma. Orze' shaagy der ma cyid nur de ma lo̱ ii. 3Benu ca na mbecy niiy lo der nu lagu, orze' nii der: “Shuaan na cyiiñ ma nim. Gaze' nu lueg la tush cya ga'm ma”, nii der ―nam. 4Ni guuc ñi par nu byu' niñ gal nu pcaa tub yu nu mnii por cuen ni Ñgyoozh ornu pcaay: 5Mnii der lo de mbecy gyedz Sión, orze' nii der: “Güii, yad rey ni der lor. Nac mi tub mbecy shni. Riib mi tub bur mi', tub bañ nu nac i'ñ tub bur yuu.” Ni pcaa tub yu nu mnii por cuen ni Ñgyoozh. 6Orze' de yu nu rsya' lom gua dey bicy yu gal nu mniim. 7Orze' gua nu dey bur gus ze' nu bur mi' ni ma lom. Orze' briib dey shab yu ich bur mi' ze'. Orze' gutib Jesuuz ma. 8Nunu tona' la mbecy zigy yu' ze'. Yu' dey pcuaay shab yu gyernez. Yu' ga' dey pshiñ yu yaa yag nu pcuaay gyernez. 9Orze' dela mbecy nu zub lo lom, gal nu de yu nu zaab par ich mi brugyi' rbish ti dey. Orze' na dey: ―¡Dzi ga zily nac biñ nu bruu lat nez rey Dabi! ¡Ñgyoozh nac num ru, biñ nu bzu' nez mi! ¡Dzi ga zily nac Ñgyoozh, biñ nu gya zir zu! ―na dey. 10Na ornu Jesuuz gu'm lat gyedz Jerusaleeng, orze' dela mbecy se nu ryach zi'l dey. Orze' brugyi' rgugyi' dey lo losa'y: ―¿Ze' cyu nde'? ―na dey. 11Orze' na de mbecy: ―Yu ze' Jesuuz, tub yu nu rnii por cuen ni Ñgyoozh, yu nu bruu Nazaret, tub gyedz nu ri lo yu ni Galilea ―na dey. 12Orze' Jesuuz gu'm loli' ni yu' nu driib zily mbecy Ñgyoozh. Orze' bloom de yu nu nguaa rut ze' gal nu de yu nu rzii nañ yu' ze'. Orze' ptush cyam mez ni de yu nu rtich tiñ, gal nu yashily ni de yu nu rut begy. 13Orze' nam rab mi dey: ―Ñgyoozh nam lat riidz nim: “Yu' ne̱ gruu lañ yu' nu gnii nu mbecy ya̱”, nam. Ze' de ru ricy der ñii nu nañ gal nu na tub blyuu ni gubaan ―nam. 14Orze' bru'ña de mbecy lo ca' nu de mbecy coj lo Jesuuz loli' ni yu' ze'. Orze' bicy yac mi dey. 15Tees de uz zub lo gal nu de yu nu rlyuu leey nu bzeeñ Moisees bzaac dey de nusuriidz nu bicy mi. Nunu güeñ dey nu dzi rbish ti de yu nguzh nu yu' ze'. Orze' na de yu nguzh ze': “¡Dzi ga zily nac biñ nu bruu lat nez rey Dabi!” na dey. Orze' de uz ze' nu de yu nu rlyuu leey ze' tona' la guzi lagy dey. 16Orze' na dey rab yum: ―¿A wagyeñ ru de coz nu rbish ti de yu nguzh ze'? ―na dey. Orze' na Jesuuz rab mi dey: ―A̱, reña̱. ¿A walab gaal nigul sya' de ru lat riidz ni Ñgyoozh ze' nu rniiñ: Ñgyoozh, ru bicy ru nu ru' de yu nguzh gal nu ru' de mdoo driib nu rbish ti dey nu ryabic dey gyel mbecy nir mod nu nap, rniiñ? ―nam. 17Orze' bzeeñ mi dey bruum zam gashtal gyedz Betania. Ze' bechem. 18Na ornu bza' yu, orze' gush nez mi ya ga'm par Jerusaleeng. Orze' briib nu ran mi. 19Orze' bzaac mi tub ya las zub ñi cuit nez. Orze' gush nez mi zam looñ. Tees ni tub uugy wangyap mi looñ. Nomaas lyag zi'l ta' niñ. Orze' nam rab mi ya las ze': ―¡Bee dzi na par lo rila wazaca' lor nu cuic ru uugy! ―nam. Orze' lueg la guwach ya las ze'. 20Na ornu bzaac de yu nu rsya' lom tona' la za nu ic dey. Orze' bdugyi' dey lo Jesuuz: ―¿Lagu nu dzi dzach guwach ya las re? ―na dey. 21Orze' nam rab mi dey: ―Ya̱ rishli rne̱e̱ lo der benu ricy cup der consuel lo̱, nunu benu cue' gyicy cyup ic der, walab nu tub lo zi'l nu i gyicy nu der ya las, sinu ni' gac nii der lo tub bicy re: “Bruu chu. Gua gyet lag ru lo nisyudoo re”, niir, nunu ni gac ñii. 22Nunu benu de ru gyicy cup der consuel ornu cyiñ der de coz nu rlagy ru lo Ñgyoozh, orze' gad ñi ―nam. 23Na ornu bri Jesuuz Jerusaleeng, orze' gu'm loli' ni yu' nu driib zily de mbecy Ñgyoozh. Lat nu zum rlyuum ni de mbecy, orze' bru'ña de uz zub lo gal nu de yu bel ni de mbecy Israeel. Orze' bdugyi' dey lo Jesuuz. Orze' na dey rab yum: ―¿La na rishbeey ricy cup ru nu ricy ru de coz ii? ¿Cyu briic rishbeey ze' nir? ―na dey. 24Orze' na Jesuuz rab mi dey: ―Ni' ya̱ dugyi̱' tub coz lo der. Benu tush cya der ñii, orze' ni' ya̱ ne̱e̱ lo der la na rishbeey ricy cupa̱ nu ricya̱ de coz ii. 25¿Cyu bzuu nez Waa nu biid yu nu briib nis yu mbecy? ¿A Ñgyoozh bzuu nez mi yu uti mbecy? ―nam. Gaze' nu brugyi' ro dey riidz nu losa'y. Orze' na dey: ―Benu niin nu Ñgyoozh bzuu nez mi yu biid yu, orze' nii Jesuuz gab yu de ub na: “Ze' ¿lagu wancheña lagy der de riidz nu mniiy beni?” gniiy. 26Ze' benu gniin nu mbecy bzuu nez yuy, orze' dzib na lo de mbecy, gun dela mbecy ricy dey Waa par tub yu nu mnii por cuen ni Ñgyoozh ―na dey. 27Orze' na dey rab yu Jesuuz: ―Wagad lagy de̱ ―na dey. Orze' nam rab mi dey: ―Ni' ya̱ wane̱e̱ lo der la na rishbeey ricy cupa̱ nu ricya̱ de coz ii ―nam. 28Orze' na Jesuuz rab mi dey: ―¿La ñuu shcab gash der ni tub riidz nu gne̱e̱ lo der na? Zu tub mbecy. Zu cyup i'ñ yu. Orze' guay lo i'ñ yu, yu gush ze'. Orze' nay rab yuy: “Gua gyicy ru riiñ lat lyucy urbyay ne̱”, nay. 29Orze' na yu feñ ze' rab yu uz yu: “¡Waya̱!” nay. Tees despuees bdza shcab niy. Orze' guay. 30Orze' mbecy ze' guay lo tuuba' i'ñ yu. Orze' ni' zi'l mniiy. Orze' na yu feñ ze' rab yu Uz yu: “O. Ya̱ cha̱”, nay. Tees wanchay. 31¿Orze' ca na lo cyup de yu feñ ze' bicy yu coz nu rlagy uz yu? ―na Jesuuz. Orze' na dey rab yum: ―Yu feñ loga ze' bicy yu coz nu rlagy uz yu ―na dey. Orze' na ga' Jesuuz rab mi dey: ―Ya̱ rishli rne̱e̱ lo der gashtal de yu nu rte' tiñ por cuen ni gubier Rom, gal nu de biñ congal, de yu ze' chu' dey lat de mbecy nu riib ic Ñgyoozh anzir nu chu' de ru. 32Gun Waa nu briib nis mbecy biid yu nu blyuuy ni der nu lac gyicy der nu chu'r nu mod nu se'ñ, tees de ru wancheña lagy der niy. Ze' de yu nu rte' tiñ por cuen ni gubier Rom, gal nu de biñ congal guña lagy dey ni Waa. Tees de ru mas bzaac der de nu nde', tees wanne' der de cyi nu ricy ru par nu ñgyeña lagy der de coz nu mniiy ―nam―. 33’Bzuub gyidag der tuuba' riidz tiily ii: Tub shuaan tub nac yu mnuuz yu tub nac lyucy urbyay. Gaze' nu bdu'y lo' dub yub la ru'ñ. Orze' bzaay tub zo nu dushu̱u̱ de urbyay ze'. Nunu bzaay tub ze' nu gya. Orze' too ze' bzuub yu tub yu' nu duña de lyucy urbyay ze'. Gaze' nu bzeeñ yuñ yaa mbecy nu nuuz dey coz cyaal. Gaze' nu gush nez yu zay tub lugaar zet. 34Na ornu byap tiem nu dulag urbyay ze' na, orze' shuaan urbyay ze' bzuu nez yu la be moz niy zay lo de yu nu mnuuz coz cyaal ze' nu gyabicy yu ca na nu bdugyi yu nu guni yu ze'. 35Tees de yu nu mnuuz coz cyaal ze' pshet yaa dey de moz ze'. Tub yu bgaaz dey yu. Tuuba'y biit dey yu. Ze' tuuba'y bgoow gyita' dey yu. 36Orze' shuaan lyucy urbyay ze' bzeeda'y tub naca' moz. Zañ zir yu bzeed yu byaj cyup gaze' nu loga, tees de yu ze' ni' zi'l mod bicy nu dey de moz ze'. 37’Na despuees ni de nu nde', orze' bzeed lay ub la i'ñ yu. Orze' mnii tooy: “Ca gaal lagy dey lo i'ñ na”, mnii tooy. 38Tees ornu bzaac de mbecy nu mnuuz coz cyaal ze', i'ñ shuaan lyucy urbyay ze', orze' na dey rab yu losa'y: “Yu re gyiyeeñ nuy gyel nap ni uz yu. Na yaa der chan dut nay. Orze' de ub na gyiyeeñ dun de gyel nap niy”, na dey. 39Orze' pshet yaa dey yu nunu bloo dey yu lat lyucy urbyay ze'. Orze' biit dey yu. 40’Ze' na ornu cyid shuaan lyucy urbyay ze', ¿la gyicy nuy de yu nu mnuuz coz cyaal ze' rsa' lagy der? ―nam. 41Orze' na dey: ―Waded la cut yu de mbecy wagat lo ze'. Orze' cuic yu de lyucy urbyay ze' ni reña' mbecy, gun orze' tiem ni de nu nde' glew dey ñi gal nu yad ñi ―na dey. 42Orze' na ga'm rab mi dey: ―¿A rila nigul sya' de ru lat de riidz ni Ñgyoozh ze' nu rniiñ: Gyita' nu mne' de biryu byac ñi gyita' nu ricy zir ñi presis; nii tub coz nu ricy Ñgyoozh nunu nde' tona' la cyit par de ub na, rniiñ? 43Nde' nu ya̱ rne̱e̱ lo der nu Ñgyoozh gyicy mi nu gruu gyel gubier nim yaa de ru. Orze' gyu'ñ yaa reña' mbecy, de yu nu gyicy paa. 44Cyu zi'l mbecy nu gyes saa lo gyita' ze', orze' gzug lay. Ze' benu gyita' ze' gyet lag ñi too ca na mbecy, orze' gyagyez la mbecy ze' ―nam. 45Orze' de uz zub lo gal nu de mbecy fariseo güeñ dey de riidz tiily nu mniim ze'. Orze' bet lag dey cuen nu lo dey pcaam. 46Orze' ngulagy dey ngu' yaay mi, tees gudzib dey lo de mbecy gun bicy dey Jesuuz par tub yu nu rnii por cuen ni Ñgyoozh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\