Apocalipsis 16

1Orze' gaze' nu güeña̱ nu zaab ti' mbecy rniiy lo gagy de anc ze'. Mniiy gal nañ lugaar yon ni yu' wedz ni Ñgyoozh. Orze' nay: ―Gua der gua shur nis nu yu' nañ gagy taz ni cashtig ni Ñgyoozh dutuub la gyishlombecy ―nay. 2Gaze' nu anc loga la gua shuy nis nu yu' nañ taz niy. Orze' briib gyedz shiñ na cuerp ni de mbecy nu ca beey ni bañ dañ ze', de yu nu briib zily nab ma. Orze' tona' la rac cuerp ni dey. 3Orze' gaze' nu anc cyup gua shuy nis nu yu' nañ taz niy lo nisyudoo. Orze' nis ze' byac ñi reñ gal nu na reñ mbecy nu biit losa'. Orze' dela bañcyug nu yu' lo nisyudoo gut ma. 4Gaze' nu anc chon gua shuy nis nu yu' nañ taz niy lo de gyoow, gal nu de ze' nu driib nis. Orze' de nis ze' byac ñi reñ. 5Gaze' nu güeña̱ nu rnii anc nu riib ic de nis. Orze' nay: ―Ñgyoozh, ru nac ru biñ Yon. Nac ru biñ nu guc gulas, nunu nac ru biñ nu nac na. Orze' de cashtig nu bzeed ru, nde' se'ñ. 6Gun de mbecy gyishlombecy bicy dey nu pshu reñ de mbecy nir, gal nu reñ de yu nu mnii por cuen nir. Nde' nu na, ru, briic ru reñ go' dey. ¡Nde' cashtig nu yad ñi nu gad ni dey! ―nay. 7Orze' gaze' nu güeña̱ nu zaab ti' rnii gal lo cuug. Orze' na: ―Ñgyoozh, Shuaan de̱, biñ nu gac gyicy dela coz, de cashtig nu cuic ru, nde' laab ñi, nunu nde' coz nu se'ñ ―nay. 8Orze' gaze' nu anc tap gua shuy nis nu yu' nañ taz niy lo doo güidz. Orze' briic ñi fers ni doo, gun orze' ba pchuuñ de mbecy. 9Orze' dela mbecy tona' la bdzuu dey. Tees wanne' dey de cyi nu ricy yu. Ni wangyabic dey gyel mbecy ni Ñgyoozh. Sinu brugyi' nu rnii zi dey nim, gun mi ze' biñ nu riib ic dela cashtig ze'. 10Orze' anc gay gua shuy nis nu yu' nañ taz niy lo yashily ze' nu riib ic bañ dañ ze'. Orze' bet cow dela lugaar nu riib ic ma. Orze' de mbecy bducua' dey lyudz yu par nu tona' la shiñ rzac dey. 11Tees wancheca dey nu shiñ ricy yu, sinu mnii zi dey ni Ñgyoozh, biñ nu zub gyibaa, nu nac de lugaar ze' nu dzi rac ni dey gal nu nu nac de gyedz nu ta' cuerp ni dey. 12Gaze' nu anc shup gua shuy nis nu yu' nañ taz niy lo tub gyoow ily nu la gyoow Eufrates. Orze' bigy ñi, gun orze' gad tub nez par nu ded de rey nu gruu gashtal ze' nu driib doo. 13Orze' bzaaca̱ chon nuras. Na dey gal nu na bigy. Orze' bruu dey ru' low dañ ze', gal nu ru' bañ dañ ze', gal nu ru' mbecy fals nu rnii por cuen ni Ñgyoozh. 14Orze' de yu ze' nac yu espiriit ni nuras nu ricy nusuriidz. Orze' de nuras ze' gush nez yu zay lo de rey ni gyishlombecy, gun orze' gyicy tublaazh yu de rey ze', gun orze' chucoo dey nu Ñgyoozh, biñ nu gac gyicy dela coz, ornu shuub dzi nu chu'm gyel yuu. 15Orze' nam: ―Bzuub gyidag der. Ya̱ sij la ru'ña̱ gal nu ryiid tub gubaan. Dzi ni mbecy nu zu ga lagy nunu dzi ni mbecy nu ricy cuidad shab, gun orze' cue' nu yagy yu chesay nu gzac mbecy nu to' lo nay ―nam. 16Orze' de nuras ze' bicy tublaazh dey de rey ze' tub lugaar nu la Armagedón benu nu riidz hebreo. 17Orze' gaze' nu anc gagy gua shuy nis nu yu' nañ taz niy lo bi. Orze' ye la mnii mbecy gal lo yashily nu zub nañ yu' wedz ni Ñgyoozh gyibaa, lo yashily ze' nu riib ic mi. Orze' nay: ―¡Bi bya' loñ! ―nay. 18Gaze' nu bzu gyi ni guzii. Nunu guc zu redz. Nunu mnii guzii. Nunu briib duru. Nunu nese nu psa' lagy Ñgyoozh mbecy nigul griib duru ily gal nu briib ñi na. Tona' la coz ily bicy ñi. 19Orze' gyedz lily byac chon la'ñ. Nunu de gyedz nu yu' dela nasyoong mnit loñ. Orze' Ñgyoozh byeza' lagy mi gyedz Babilonia. Orze' bzuub mi taz ñup ru'ñ. Ñup ze', nde' cashtig nim. 20Orze' mnit dela yu nu yu' lo nisyudoo. Nunu mnit dela de bicy. 21Orze' bruu gyey gye baa bet ñi too de mbecy. Tona' la zily ñi. Yu'ñ mas gashtal cyuu cyil tub gañ. Orze' mnii zi de mbecy ni Ñgyoozh nu nac cashtig ni gyey gye ze', gun nde' tona' la cashtig ily.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\