Romanos 7

1Der bicy na, de ru rad lagy der lac mod ricy leey. Leey, tub lo zi'l lat nu mbañ mbecy riib ic ñiy. 2Gyicy pee lan tub biñ mñaa. Leey rniiñ nu rlagy ñi nu gyicy paam nu ñgyeem lat nu mbañ yu. Tees benu gat yu, orze' ded la ni leey nu rniiñ nu gyicy paam nu ñgyeem. 3Orze' benu zaan mi ñgyeem, ze' gash mi tuuba' yu gyeey lat nu mbañ ñgyeem, orze' leey ze' rniiñ nu ricy mi cyi. Tees benu gat ñgyeem, orze' gded la ni leey ze', nunu mas gad tuuba̱' ñgyeem, tees nde' walab nu cyi na par lo leey. 4Der bicy na, ni mod rac nu de ub na. Par lo leey bi byac den gal nu na tub mbecy gut, gun par lo leey gut de ub na nu nac nu gut Crisht, gun na bi nac na ni Crisht, biñ nu byabañ, gun orze' gac gyicy den de coz nap nu rlagy Ñgyoozh. 5Gun lat nu gu' den mod nu rlagy ub zi'l den, orze' leey ze' bicy ñi nu dzi zir rlagy den nu gyicy na de coz cyi nu druu nañ lardoon, gun rniiñ nu cue' ni gyicy den. Nunu de coz cyi ze', de nde' coz nu ricy ñi nu yad ñi ni den nu gat na. 6Na bi bruu den lo leey ze'. Par lo leey nu byub ic de ub na gulas, bi byac den gal nu na mbecy gut. Na walaba' leey nu ca lo gyicy ze' riib ic ñi den, sinu na yu' den tub mod cub nu rnii Espiriit Yon ni Ñgyoozh. 7Dzi ga gruu su tub mbecy nu niiy nu a̱' nap rnii leey ni Moisees. ¡Walab nu a̱' nap rniiñ! Tees tub zi la nu nac leey ze' rad lagya̱ la coz nu cyi. Benu cue' nii leey nu walagy ñi gasaap lagy den de coz ni losa'n, orze' wagad lagya̱ ti cyi na nu rasaap lagya̱. 8Tees na nu nac leey ze', rad mod nu rasaap lagya̱ de lo la coz, gun leey ze' ricy ñi nu druu zac de lo la coz cyi nu druu nañ lardoo den nu gyicy na. Gun benu sac leey, orze' wagad lagya̱ la coz nu cyi. 9Gulas dub gusht la pcyiiña̱, gun wanchu' lo̱ leey ze'. Tees pshuub dzi nu bet laga̱ cuen leey ze'. Orze' bruu zac de cyi nu ricya̱. Nunu ya̱ shni pcyiiña̱. Nde' nañ gal na nu guta̱ nu nac ñii. 10Orze' leey nu gunasha̱ par nu gruu mbaña̱, nde' bicy ñi nu yad ñi ne̱ nu gata̱. 11Gun nu nac leey ze' guud mod nu gyicy cyi gan ya̱, gun lugaar nu gruu mbaña̱, ca lo gyel gut za nuñ ya̱. 12Orze' leey ze', nde' tub coz cacy nu druu lo Ñgyoozh. Nunu rniiñ coz cacy nu druu lom. Rniiñ coz nu laab ñi. Rniiñ coz nap. 13Orze' ¿a coz nap gyicy ñi nu gata̱? ¡Rila walab nde' gyicy ñi nu gata̱! De cyi nu ricya̱, nde' gyicy ñi nu gata̱. Ricy ñi nu wangyicy yaca̱ ni leey nap ze'. Ni ricy ñi par nu gabe ca na de coz cyi ze'. Nunu rabee nu dzi shiñ na cyi nu nac de coz nu rnii leey ze'. 14Rad lagy den nu leey ni Moisees, nde' bruuñ lo Espiriit Yon ni Ñgyoozh. Tees naca̱ mbecy zi'l. Nunu naca̱ moz ni cyi. 15Wagyet lag napa̱ cuen de coz nu ricya̱, gun wagyicya̱ de coz nu rlagya̱ gyicya̱, sinu ricya̱ de coz nu rzi lagya̱ lo̱. 16Ornu ricya̱ de coz nu walagya̱ gyicya̱, orze' rabee gal nu rnii leey, ni' zi'l mod rlagy uba̱, mas wagyicya̱ gan. Nde' nu rabee nu leey nac ñii coz nap. 17Orze' de coz ze' walab nu ricy nap la̱ ñii, sinu de cyi nu yu' nañ lardo̱o̱ ricy ñi nu ricya̱ ñii. 18Gun ya̱ rad lagya̱ nu sac la coz nap nañ lardo̱o̱. Mas rlagya̱ gyicya̱ coz nap tees wacyiiña̱ gyicya̱ ñii. 19Gun ya̱ wagyicya̱ coz nap nu rlagya̱ gyicya̱, sinu ricya̱ coz a̱' nap nu walagya̱ gyicya̱. 20Tees benu ya̱ ricya̱ coz a̱' nap nu walagya̱, orze' walab nu ricy nap la ñii, sinu de cyi nu yu' nañ lardo̱o̱ ricy ñi nu ricya̱ ñii. 21Orze' i mod nu ricya̱: Ornu rlagya̱ gyicya̱ coz nap, ca coz a̱' nap ricya̱. 22Gun tona' la yet lagya̱ leey ni Ñgyoozh nañ shcab ne̱. 23Tees na rdu' cuena̱ nu de coz nu rlagya̱ gyicya̱ nu cuerp ne̱, nde' zañ contr ni de coz nu rlagya̱ gyicya̱ nu shcab ne̱. Nunu de coz a̱' nap nu ricy cuerp ne̱, nde' ricy ñi gan ya̱. Orze' ya̱ na gal nu na tub pres. Orze' wagac ruu chu̱ lo mod nu ricy nu cyi cuerp ne̱. 24¡Lashta ya̱! ¿Cyu gac co chu ya̱ lo cyi nu yu' nañ cuerp ne̱, de cyi nu ricy nu yad ñi ne̱ nu gata̱? 25¡Shnu la Ñgyoozh nu nac Shuaan den Jesucrisht! Ni mod rdeda̱: Nu ub la̱, na gac gyicya̱ de coz nu rnii leey ni Ñgyoozh nu shcab ne̱, tees nu cuerp ne̱, ricya̱ de coz cyi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\